Jekerhellingen op de schop!

17 november 2020

Jekerhellingen op de schop!


Cementproducent CBR graaft in groeve Romont te Eben-Emael momenteel de laatste tientallen hectaren van de vergunde fase 2 af. Voor het eerst worden nu ook de Westelijke valleiflanken van de Jeker aangesneden. Gekenmerkt door een relatief steile helling vormen ze de overgang tussen de vallei met het dorp Emael beneden en het landbouwplateau met de vruchtbare akkers boven. Het verdwijnen van deze unieke flanken is een aantasting van het zo typerende landschap en dorpszicht!

Door een samenspel van bodemgesteldheid, reliëf, expositie en cultuurhistoriek vinden we hier erg bijzondere graslanden met een hoge biodiversiteitswaarde en relicten van zogenaamde Europese habitatwaardige vegetatietypes. Deze vegetatietypes zijn door de Europese Natura 2000 richtlijn als bijzonder aangeduid en moeten door de lidstaten beschermd worden. Mooie voorbeelden hiervan vinden we bijvoorbeeld op de vlakbij gelegen Brouhire d'Emael en Tiendeberg.

Ook andere biotopen dreigen verloren te gaan; een oude vervallen hoogstamboomgaard, enkele meidoornhagen, een holle weg met houtkanten en braamstruweel, een dassenburcht (!), stukken struweel en natuurlijk een reeks akkers die het leefgebied vormen voor heel wat specifieke flora en fauna. Het lijstje soorten in deze biotopen is erg fraai, een voorlopig overzicht vind je hier. Omdat men steeds dichter bij het centrum van Emael komt én de valleiflanken nu doorbroken worden zal de impact van de groeven voor de omwonenden steeds groter worden.

In tijden van klimaat- en biodiversiteitscrisissen is de huidige werkwijze zonder duurzaam karakter en met gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid niet meer te verantwoorden en dus onbegrijpelijk. Bovendien in schril contrast met de richtlijnen die de HeidelbergCement groep zichzelf oplegt! Wij betreuren dan ook sterk deze houding en het ontbreken van dialoog. Voor de resterende historische natuur en landschappen binnen fase 2 wordt het heel kort dag...! De vraag stelt zich wat hier nog aan gedaan kan worden.

CBR Fase2 onteigening.jpeg

20201109_155536.jpg

20201109_155106.jpg

20201109_154905.jpg